ZYSKAJ Z KARTĄ E.LECLERC

REGULAMIN

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Z KARTĄ E.LECLERC REALIZOWANEGO PRZEZ GDAŃSKDIS SP. Z O.O

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Programu lojalnościowego z kartą E.Leclerc jest Gdańskdis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Obrońców Wybrzeża 1, który obowiązuje w HIPERMARKECIE E.Leclerc znajdującym się w Galerii Przymorze w Gdańsku.
 2. Program skierowany jest do osób fizycznych oraz firm – Klientów HIPERMARKETU i ma na celu nagradzanie ich lojalności poprzez umożliwienie sumowania uzyskanych premii punktowych na indywidualnym koncie Klienta – Karta E.LECLERC i ich wykorzystywaniu w formie rabatu za zakupione towary.
 3. Niniejszy regulamin Programu lojalnościowego z kartą E.Leclerc, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa w szczególności zasady przyznawania premii punktowych, otwierania i prowadzenia indywidualnych kont Klienta –  Karta E.LECLERC oraz korzystania z niej w ramach niniejszego programu.
 4. Przez „punkty premiowe” należy rozumieć punkty uzyskane przez Klienta w ramach dokonywanych zakupów wybranych towarów objętych Programem lojalnościowym z kartą E.Leclerc, które gromadzone są na koncie, zgodnie z zasadami Regulaminu.
 5. Jeden punkt premiowy stanowi równowartość rabatu w wysokości jednego złotego (1pkt.=1 PLN)
 6. Towary objęte Programem lojalnościowym z kartą E.Leclerc będą oznaczone w odpowiedni sposób. Na oznaczeniu będzie zawarta w szczególności: informacja o ilości punktów premiowych przyznawanych klientowi w związku z zakupem tego towaru oraz odpowiadająca jej kwota pieniężna.
 7. Identyfikacja Klienta i możliwość gromadzenia punktów premiowych na karcie E.Leclerc następuje w chwili zeskanowania Karty w kasie po zeskanowaniu zakupów, przed zakończeniem paragonu. Klient jest zobowiązany fizycznie posiadać kartę lojalnościową. Po zeskanowaniu Karty na koncie karty E.Leclerc, zostaje zarejestrowana kwota przyznanych punktów premiowych za dokonaną transakcję zakupu towarów.

§ 2. Wydanie Karty E.LECLERC i otwarcie konta Klienta oraz zasady korzystania

 

 1. W celu przystąpienia do programu lojalnościowego z kartą E.LECLERC należy uzyskać Kartę E.LECLERC.
 2. W tym celu, Klient składa w Punkcie Obsługi Klienta Hipermarketu wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Karty E.LECLERC.
 3. Po złożeniu wypełnionego i podpisanego formularza Klient otrzymuje nieodpłatnie Kartę E.LECLERC, która jest aktywna od chwili jej wydania i można na niej gromadzić punktu premiowe zamieniane na wartości rabatu – portfel gotówkowy.
 4. Karta E.LECLERC składa się z 3 egzemplarzy ( 1 karta matka oraz 2 miniatury) stanowiących jedną kartę lojalnościową - jeden wspólny portfel gotówkowy.
 5. Środki pieniężne zgromadzone w portfelu gotówkowym karty E.LECLERC mogą być wykorzystane  jedynie w Hipermarkecie E.Leclerc w Gdańsku.
 6. W celu skorzystania ze środków zgromadzonych w portfelu gotówkowym karty E.LECLERC programu lojalnościowego z kartą E.LECLERC i wykorzystania rabatu na zakupione towary, Klient winien przekazać Kartę E.LECLERC pracownikowi kasy bezpośrednio przed transakcją zakupu. Przed zakończeniem transakcji, Klient winien nadto oświadczyć pracownikowi kasy o zamiarze skorzystania w określonej części środków z portfela gotówkowego karty E.LECLERC, programu lojalnościowego, w celu uzyskania rabatu za zakupione towary. Wykorzystanie zsumowanych na Koncie punktów premiowych jest możliwe od następnego dnia po ich przyznaniu.
 7. Minimalna kwota zapłaty za towary, przy wykorzystaniu środków z karty E.LECLERC, wynosi 0,01 zł ( jeden grosz).
 8. Jeśli Klient chce wykorzystać całość zsumowanych punktów premiowych znajdujących się na jego Koncie, a wartość zakupów jest wyższa niż wysokość równowartości pieniężnej punktów premiowych, znajdujących się na jego Koncie, klient zobowiązany jest dokonać zapłaty brakującej kwoty przy użyciu innych środków płatniczych.
 9. Jeśli Klient chce wykorzystać całość zsumowanych punktów premiowych znajdujących się na jego Koncie, a wartość zakupów jest niższa niż wysokość równowartości pieniężnej punktów premiowych, znajdujących się na jego Koncie, klientowi zostaje przyznany rabat procentowy do całości zakupów oraz Klient jest zobowiązany uiścić zapłatę za zakupy w wysokości 0,01 zł ( jeden grosz), a pozostała reszta środków pozostaje nadal na karcie E.LECLERC.
 10. Informacje o wysokości zgromadzonych środków finansowych w portfelu gotówkowym na karcie E.LECLERC programu  lojalnościowego są udostępniane Klientowi w następujący sposób:

a)      na paragonie fiskalnym po zakończeniu wydruku,

b)      w Punkcie Obsługi Klienta,

c)      na czytnikach ogólnodostępnych znajdujących się na terenie Hipermarketu - po zbliżeniu Karty do czytnika na monitorze widoczna będzie suma zgromadzonych punktów.

 

 1. Zgromadzone na Koncie punkty premiowe nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie są oprocentowane.
 2. Klient nie jest uprawniony do rozporządzania punktami premiowymi, znajdującymi się na jego karcie programu lojalnościowego z kartą E.LECLERC, w sposób odmienny od postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Okres rozliczeniowy Konta programu lojalnościowego trwa od 01 marca do ostatniego dnia lutego roku następnego.

Jeśli środki finansowe zgromadzone w portfelu gotówkowym programu lojalnościowego z kartą E.LECLERC,  nie są wykorzystane przez Klienta w w/w okresie rozliczeniowym – automatycznie są anulowane.

Nowy okres rozliczeniowy rozpoczyna gromadzenie środków na karcie programu lojalnościowego z kartą E.LECLERC od nowa.

 

§ 3. Przedsiębiorcy w programie lojalnościowym z kartą E.Leclerc

 

 1. Uczestnikami programu lojalnościowego z kartą E.Leclerc mogą być również przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego.
 2. Otwarcie  karty E.LECLERC programu lojalnościowego z kartą E.Leclerc dla osoby, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, która zostaje wyrażona przez złożenie jej podpisu na formularzu zgłoszeniowym Karty E.LECLERC.
 3. Suma dodatkowych punktów premiowych, dla Klientów, którym one przysługują według umów indywidualnych z Gdańsdis Sp. z o.o – zostaje doliczona do karty E.LECLERC programu lojalnościowego, zaraz po dokonaniu zakupów, po okazaniu dowodu zakupu (faktura) w Punkcie Obsługi Klienta.
 4. Dodatkowe punkty premiowe nie mogą się łączyć z promocją Dni Rabatów, o której mowa w § 5.

§ 4. Karta Senior

 1. Klienci posiadający Kartę E.LECLERC oraz ważną legitymację rencisty lub emeryta uprawnieni są do otrzymania Karty Senior
 2. Klient posiadający Kartę Senior uzyskuje dodatkowy rabat, zwany dalej Rabatem Senior, w wysokości 5% wartości zakupów  (min. wartość zakupów 20 zł), przyznawany na Kartę E.LECLERC.
 3. Rabat dotyczy artykułów: spożywcze, chemia, drogeria oraz napoje.
 4. Rabat Senior obowiązuje w poniedziałki i środy.
 5. Klient korzystający z Rabatu Senior może zostać poproszony o okazanie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania promocji „Dni Rabatów” w dowolnym terminie.

§ 5. Promocja „Dni Rabatów”

 

 1. Organizator wyznacza dni tygodnia, w których przy zakupie za określoną kwotę można uzyskać dodatkowe premie punktowe na Karcie E.LECLERC.
 2. Wyznaczone „Dni Rabatów” są komunikowane następująco:

- na terenie sklepu – plakaty wzdłuż linii kas i na terenie sklepu

- informacje w katalogach produktowych E.Leclerc

- na plakatach z cenami przy konkretnych produktach.  

 1. „Dni Rabatów” są wyszczególnione w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja dotyczy jednorazowych zakupów na tę samą Kartę E.LECLERC.
 3. W przypadku wykrycia drugiego użycia Karty E.LECLERC w „Dniu Rabatów”, kwota dodatkowych punktów premiowych z drugich zakupów i każdych kolejnych zostanie usunięcia z Konta Klienta. Nadużycie Karty może skutkować jej zablokowaniem.
 4. Promocja nie dotyczy wyrobów tytoniowych oraz alkoholu (wódki, wina, wszelkie napoje o różnej zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa).
 5. „Dni Rabatów” nie łączą się z Promocjami Specjalnymi – w szczególności Noc z kartą E.Leclerc.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania promocji „Dni Rabatów” w dowolnym terminie.

 

                                                                                                                              § 6. Program Kupon E.Leclerc

 1. Program „Kupon E.Leclerc” ma na celu nagradzanie lojalności Klientów, którzy nie posiadają Karty E..LECLERC lub nie mają jej przy sobie. Program umożliwia uzyskanie Premii, uwidocznionej na paragonie (Kupon E.Leclerc) za zakup określonych towarów i wykorzystanie jej w celu zapłaty za zakupione towary.
 2. Przez „Premię” należy rozumieć wartość wyrażoną w złotych polskich, uzyskaną przez klienta w ramach dokonywanych zakupów określonych towarów, objętych programem „Kupon E.Leclerc”.
 3. Towary objęte programem „ Kupon E.Leclerc” będą oznaczone w odpowiedni sposób. Na oznaczeniu będzie zawarta w szczególności: informacja o wysokości Premii przyznawanej Klientowi w związku zakupem danego towaru.
 4. Klient uzyskuje Premię po zeskanowaniu zakupionych towarów objętych Programem. Na wydanym paragonie, zwanym dalej „Kuponem E.Leclerc” zostanie wykazana kwota przyznanej Premii.
 5. Klient posiadający Kartę E.LECLERC otrzymuje Premię poprzez jej zarejestrowanie na Karcie E.LECLERC, a na Kuponie E.Leclerc zostaje wówczas uwidoczniona kwota zarejestrowanej Premii.
 6. Klient posiadający Kartę E.LECLERC uzyskuje dodatkowe Punkty Premiowe na swoim Koncie Kupuj i Sumuj, w wysokości odpowiadającej 15% wartości Premii wskazanej na Kuponie E.Leclerc. Zarejestrowanie tych dodatkowych Punktów Premiowych następuje w chwili zeskanowania Karty w kasie, po zeskanowaniu zakupów, a przed zakończeniem paragonu.
 7. Wielkość stawki procentowej, o której mowa w ust.6 może ulec zmianie. Informacja o zmianach wysokości tej stawki będzie zamieszczana na oznaczeniach produktów objętych promocją.
 8. W celu skorzystania z przyznanej Premii i dokonania zapłaty za zakupione towary, klient winien wskazać pracownikowi kasy, bezpośrednio przed transakcją zakupu, Kupony E.Leclerc (paragony) zawierające przyznaną Premię, w celu dokonania zapłaty za całość lub część zakupionych towarów. Kasjer zatrzymuje Kupony, którymi dokonano zapłaty.
 9. Jeżeli wartość zakupów jest niższa od wartości Kuponów E.Leclerc, Klient nie jest uprawniony do otrzymania nadwyżki w gotówce, ani do wykorzystania części punktów z jednego kuponu przy kolejnych zakupach.
 10. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Kuponów E.Leclerc, Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą cenę zakupu.
 11. Wykorzystanie Premii wskazanej na paragonie – „Kuponie E.Leclerc” w celu dokonania zapłaty jest możliwe:
  a) od następnego dnia po dokonaniu zakupów, zgodnie z okresem rozliczeniowym obowiązującym dla Klientów posiadających Kartę E.LECLERC
  b) przez okres wydrukowany na paragonie – dla pozostałych Klientów.
 12. Premia może być wykorzystana jako zapłata za zakupione towary jedynie w Hipermarkecie E.Leclerc w Gdańsku.
 13. Informacja o wysokości przyznanej Premii jest udostępniana dla Klientów jedynie na paragonie fiskalnym po zakończeniu wydruku.
 14. Kupony E.Leclerc nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie są oprocentowane.
 15. Klient, który posiada Kartę E.LECLERC, ale w momencie płacenia za zakupy jej nie okazał, może otrzymać premię jeśli w ciągu 30 minut (data i godzina transakcji na paragonie E.Leclerc) przedstawi swoją Kartę E.LECLERC i paragon wraz z premią przyznana za zakupy.
 16. Klient nie jest uprawniony do rozporządzania Premią w sposób odmienny od postanowień niniejszego Regulaminu.
 17. Kupony zniszczone i nieczytelne nie będą brane pod uwagę.

§ 7. Postępowanie w razie utraty karty lub jej zniszczenia

 

 1. Karta E.LECLERC jest  kartą na okaziciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wynikłe z dokonania transakcji zakupu przy użyciu Karty przez osoby trzecie, które weszły w jej posiadanie.
 2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania (osobiście) pracownika Punktu Obsługi Klienta o fakcie utraty Karty w celu jej zablokowania. Blokady Karty dokonuje pracownik Punktu Obsługi Klienta  niezwłocznie po otrzymaniu informacji o utracie Karty.
 3. Personel Punktu Obsługi Klienta  nie ma obowiązku przywracania środków finansowych z zagubionej karty E.LECLERC.
 4. W przypadku zniszczenia Karty, warunkiem uzyskania nowej Karty jest zwrot zniszczonej Karty.

§ 8. Zwrot produktów po zakończonej procederze reklamacyjnej dotyczącej niezgodności towaru z umową.

1.        W przypadku gdy Klient zwraca towar, który był objęty Programem lojalnościowym z karta E.LECLERC, nie dokonuje się żadnych operacji na Koncie, a Klient otrzymuje zwrot wartości zwracanych towarów, pomniejszony o równowartość pieniężną punktów premiowych przyznanych za zwracany towar.

2.        W przypadku gdy Klient zwraca towar po zakończonej procedurze reklamacyjnej dotyczącej niezgodności towaru z umową zakupu, za który zapłacił w całości lub w części środkami pieniężnymi stanowiącymi równowartość premii punktowej zgromadzonej na karcie programu lojalnościowego z kartą E.LECLERC, Hipermarket zwraca na kartę punkty premiowe stanowiące ich różnowartość pieniężną, pobrane wcześniej z karty E.LECLERC jako zapłata w związku z zakupem odnośnego towaru oraz odbiera towar od Klienta.

3.        W przypadku gdy Klient zwraca towar, za który zapłacił środkami pieniężnymi stanowiącymi równowartość punktów premiowych znajdujących się na Koncie programu lojalnościowego z kartą E.LECLERC i jednocześnie towar ten był objęty programem lojalnościowym z kartą E.LECLERC, Hipermarket zwraca na Konto Klienta ilość punktów premiowych, stanowiącą ich równowartość pieniężną, pobraną z tego Konta jako zapłata, w związku z zakupem odnośnego towary, pomniejszoną o ilość punktów premiowych przyznanych przy zakupie tego towaru. 

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące karty E.LECLERC może składać na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta Hipermarketu, w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji zakupu.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana pisemnie.  

§ 10. Dane Osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych programu lojalnościowego jest Organizator, czyli Gdańskdis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Obrońców Wybrzeża 1, NIP 701-01-28-780, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestników przystępujących do programu lojalnościowego, oraz informacje przez przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika na Formularzu Rejestracyjnym oraz zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Podpisując Formularz Rejestracyjny oraz przekazując wypełniony i podpisany Formularz Rejestracyjny pracownikowi w Sklepie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym przez Organizatora, w celach realizacji Programu Lojalnościowego oraz innych programów organizowanych przez Organizatora, jak również w celach reklamowych i marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę przystępującą do Programu jest dobrowolne.  Odmowa podania danych osobowych, oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych, materiałów marketingowych, jak również innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy wyrazili  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz 1422, z późn. zm).
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub usunięcia. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien udać się z dowodem osobistym oraz Kartą do Sklepu – Punktu Obsługi Klienta. Osoba upoważniona w Punkcie Obsługi Klienta, dokona wszelkich potrzebnych zmian w systemie informatycznym obsługującym Program po okazaniu dowodu osobistego przez Uczestnika i na podstawie ponownie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego poprawne dane osobowe Uczestnika.
 7. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.
 8. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym w celu realizacji Programu poprzez przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi, jednakże w takim przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Programie.
 9. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych oraz może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na piśmie i przekazanie oświadczenia w tym przedmiocie Organizatorowi.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych. 

§ 11. Postanowienia końcowe 

 1. Wzór formularza zgłoszeniowego Karty E.LECLERC stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzednia wersja karty lojalnościowej Gdańskdis Sp. z o.o.: karta SUM jest honorowana na tych samych zasadach.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w formie pisemnej.
 4. Regulamin (oraz jego zmiany) udostępniany jest do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta dla osób, które przystąpiły do Programu lojalnościowego z kartą E.LECLERC lub zamierzają do niego przystąpić oraz na stronie www.gdansk.leclerc.pl, zakładka: karta lojalnościowa.
 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2019r. do odwołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje cookie zapisując dane użytkownika.
Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki Polityka prywatności.

OK